Polnet

www.polnet.poznan.pl

Zasady znakowania zwierząt

Znaki identyfikacyjne

Oznakowanie zwierząt polega na:

 • W przypadku bydła:
  • założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdej sztuki,
 • W przypadku owiec i kóz:
  • założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia,
  • założeniu na lewej małżowinie usznej kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego oraz założeniu na prawej małżowinie usznej kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego w przypadku owiec urodzonych po 1 stycznia 2008 r. i przeznaczonych do handlu,
 • W przypadku świń:
  • wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego albo założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego, albo duplikatu kolczyka.

Numer identyfikacyjny bydła, owcy i kozy jest numerem umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia oraz ustalenie, w której siedzibie stada zwierzę się urodziło. Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło lub w której po raz pierwszy zostało zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Zasady zaopatrywania się w kolczyki

Kolczyki do oznakowania bydła, owiec i kóz można zakupić z wyprzedzeniem, jeszcze zanim zwierzęta pojawią się w stadzie. Na wniosek posiadacza zwierząt, kierownik biura powiatowego ARiMR przydziela pulę numerów identyfikacyjnych zwierząt gospodarskich, którymi będą oznakowane zwierzęta. Wniosek o przydzielenie puli numerów jest dostępny w każdym biurze powiatowym ARiMR. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego nabywa kolczyki z przydzielonymi numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich od dostawcy, znajdującego się na liście prowadzonej przez Agencję. Lista dostawców wraz z cennikami kolczyków dostępne są w biurze powiatowym ARiMR. Zamówienie na kolczyki można złożyć bezpośrednio u dostawcy lub za pośrednictwem biura na formularzu udostępnionym przez Agencję.

Podobne zasady obowiązują w przypadku zamawiania kolczyków dla świń z tym, że są one znakowane numerem siedziby stada.

Owce i kozy urodzone po 1 stycznia 2008 roku powinny być oznakowane dwoma kolczykami. Na wniosku o przydzielenie puli numerów posiadacz musi zaznaczyć, czy oznakuje zwierzęta dwoma zwykłymi kolczykami, czy też kolczykiem zwykłym oraz kolczykiem z elektronicznym identyfikatorem (dla zwierząt przeznaczonych na sprzedaż do krajów członkowskich UE).

Paszporty

Paszporty bydła są wystawiane przez ARiMR po otrzymaniu od rolnika poprawnego i kompletnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Wzór paszportu bydła zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie wzoru paszportu bydła (Dz.U. Nr 112, poz. 772).

Paszport bydła wydawany jest w Biurach Powiatowych ARiMR. Paszport jest zabezpieczony hologramem, na którym widnieje logo ARiMR oraz unikatowy numer. Hologram naklejany jest na paszport w Biurach Powiatowych przed wydaniem go posiadaczowi bydła. Paszporty wydrukowane, zgodnie z uprzednio obowiązującym wzorem formularza, zachowują swoją ważność i nie podlegają wymianie.

Bydło przywiezione z krajów niebędących członkiem UE należy oznakować polskim kolczykiem. Obowiązkowym załącznikiem do "Zgłoszenia bydła do rejestru" jest dokument potwierdzający pochodzenie z kraju trzeciego. Agencja dla tych zwierząt wydaje polski paszport.

Dla zwierząt kupionych z państw UE do "Zgłoszenia bydła do rejestru" należy obowiązkowo dołączyć paszport wystawiony w kraju pochodzenia. Agencja wydaje polski paszport dla tych zwierząt.

Duplikat paszportu wydawany jest w przypadku uszkodzenia lub utraty paszportu, na podstawie "Wniosku o wydanie duplikatu paszportu bydła" w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Duplikaty wydawane są tylko dla zwierząt posiadających spójną historię w Centralnej Bazie Danych Systemu IRZ.

Za wydanie paszportu dla bydła, jak i jego duplikatu pobiera się opłatę. Wysokość opłaty za wydanie paszportu bydła określona jest w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania opłat związanych z identyfikacją i rejstracją konia, wydaniem i doręczeniem paszportu konia lub jego duplikatu i opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz.U. Nr 132 , poz. 917).

Źródło: www.arimr.gov.pl62-300 Września, Psary Małe ul.Nekielska 11G, tel. (61) 628 04 80, (61) 628 04 80, e-mail: kolczyki@polnet-kolczyki.pl